2015-10-02


Protokoll Byalagsmöte oktober

  1. Mötets öppnande.
  2. Fastställande av dagordning.
  3. Föregående protokoll. Gicks igenom.
  4. Rapporter.

GBI, Kansbod hade bjudit dit politiker och företagare som pratade om landsbygdsutveckling.

Kommunboskap, Byarna ombads reka efter eventuella platser stall och ladugårdar eller redskap för att göra det möjligt.

Grön turism, solcells energi, Fiber och företag var andra delar som behandlades.

  1. Julgransplundring, Datum satt till den 6/1 -15
  2. Byaloppet. Johnny rapporterade om loppet och lovade en fortsättning.
  3. Vindskyddet, Tommy återkommer.

        8.    Ekonomisk rapport83500kr varav 3300kr till hjärtstartare. Utgifter: 400 hyra folkets hus 50 till GBI.

        9.   Övriga frågor.

Inga övriga frågor

         10.   Nästa möte.  3/11 -15.

         11.   Mötets avslutande.