Runnbergsgården


En gammal lanthandel, som restaureras fortlöpande.

Rävvåla Kulturförening bildades 1997, i samband med att byns första lanthandel ”återupptäcktes”, denna stängdes år 1933 i samband med flyttning till nya lokaler och har sedan dess varit oanvänd, med de gamla inventarierna fortfarande kvar i lokalerna.
Föreningen förvaltar den del av Runnbergsgården som omfattar den gamla lanthandeln som startade år 1870. Genom eget och ideella arbeten har stora arbeten nedlagts på byggnaderna, att restaurera och återställa dessa till ursprungligt skick.
Arbetet fortsätter hela tiden med de knappa resurser som står till buds, varje sommar ordnas visning av affärslokalen i samband med de festligheter som anordnas på gårdstunet.